Advocatenkantoor Cooreman Mertens

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Deze versie werd laatst gewijzigd op 28/02/2022.

I. WIE ZIJN WIJ?

De VOF COOREMAN – MERTENS, advocaten associatie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u onze gegevens terug:

VOF COOREMAN – MERTENS, advocaten associatie
Adres: Kouterstraat 76
9240 ZELE
KBO-nr.: 0439.979.825
Tel.: 052/44 45 10
Fax.: 052/44 98 17
E-mail: info@cooremanmertens.be
Website: www.cooremanmertens.be

II. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, ons rechtstreeks contacteert en/of u deze zelf aan ons verstrekt (bv. via het contactformulier op onze website, of bij ander contact zoals telefonisch of via e-mail). In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen omdat anderen die aan ons geven of omdat ze toegankelijk zijn voor het publiek.

Onze website maakt ook gebruik van cookies. Dit zijn kleine data- of tekstbestanden die gebruikersinformatie over u opslaan wanneer u onze website bezoekt. Meer informatie hierover vindt u terug in ons Cookiebeleid.

De persoonsgegevens die wij in het kader van onze diensten (gebeurlijk) verwerken, zijn:

• Naam en voornaam;
• Geslacht;
• Nationaliteit;
• Adresgegevens;
• Geboorteplaats- en datum;
• Rijkregisternummer;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Financiële algemene gegevens zoals bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer;
• Bedrijfsnaam;
• Functie;
• KBO- en BTW-nummer;
• Afbeelding;
• IP-adres;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website;
• Andere gegevens die u ons verstrekt in het kader van de diensten die u aan ons vraagt.

Andere, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij gebeurlijk verwerken zijn:
• Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
• Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

III. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden:

  • Voor de uitvoering van onze overeenkomst, ter behartiging van uw belangen of die van andere (natuurlijke) personen (bv. het verlenen van advies, bijstand, onderbouwen/instellen van een rechtsvordering, uw verdediging voor een rechtbank of andere instantie,…);
  • Voor de uitoefening van alle aanverwante activiteiten verenigbaar met het statuut van advocaat, zoals bv. het optreden als bewindvoerder, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar, curator, of andere gerechtelijke opdrachten;
  • Om u te kunnen contacteren, informeren en raadplegen in het kader van onze dienstverlening;
  • Voor facturatie, de afhandeling van betalingen en boekhoudkundige verrichtingen;
  • Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor fiscale doeleinden;
    Voor het verstrekken van informatie over ons kantoor, onze diensten en activiteiten, en de behandeling van vragen, verzoeken en eventuele klachten.

IV. BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe deze gegevens worden verzameld en bewaard, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

Als advocatenkantoor zijn wij wettelijk verplicht uw dossier na afsluiting minstens vijf jaar te bewaren.

V. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot deze personen die uw gegevens redelijkerwijze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daartoe uw toestemming heeft verleend, of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of onze overeenkomst met u.

VI. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij hechten een groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en nemen passende initiatieven om misbruik, verlies, ongeoorloofde wijziging, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van uw gegevens tegen te gaan.

Bij vermoedens van problemen rond de beveiliging van uw persoonsgegevens kunt u steeds contact opnemen met ons kantoor.

VII. INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft principieel het wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast beschikt u over het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en heeft u recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens.

De overdraagbaarheid van uw gegevens betekent dat u de mogelijkheid heeft om bij ons een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in de vorm van een computerbestand naar uzelf of naar een andere, door u genoemd persoon of organisatie, over te maken.

Verzoeken op grond van bovenstaande rechten moeten per e-mail gericht worden aan info@cooremanmertens.be.
Om te verzekeren dat het desbetreffende verzoek effectief door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart aan uw verzoek te hechten om eventueel misbruik door derden te voorkomen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (“machine readable zone”, dit is de strook met letters en nummers onderaan de achterzijde van uw identiteitskaart), uw paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij houden eraan uw verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van dertig dagen te verwerken.

Ingevolge onze wettelijke verplichtingen zullen wij in bepaalde gevallen niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld niet ingaan op een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze bij te houden.

Bij ontevredenheid over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Adres: Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Eventuele vragen over onze privacyverklaring kunt u steeds aan ons richten via info@cooremanmertens.be.