Advocatenkantoor Cooreman Mertens

Wiping the slate clean: over uitwissing en herstel in eer en rechten

De nare gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling zijn niet beperkt tot de straffen die daarmee gepaard gaan. Een veroordeling zal ook de kop opsteken wanneer u een attest van goed gedrag en zeden moet voorleggen, bijvoorbeeld in het kader van een nieuwe job.

Gelukkig hoeven veroordelingen u niet uw hele leven te achtervolgen.

1. Uitwissing: automatische tweede kans

Sommige kleinere misdrijven verdwijnen na verloop van tijd automatisch én kosteloos van het uittreksel uit het strafregister.

Het gaat specifiek om veroordelingen tot politiestraffen, dit zijn gevangenisstraffen van 1 – 7 dagen en/of een geldboete van 1 – 25 euro, of werkstraffen van 20 – 45 uur. 

Deze misdrijven worden – behoudens enkele uitzonderingen – na verloop van drie jaar vanaf de definitieve veroordeling automatisch gewist.

2. Het herstel in eer en rechten: vragen om een schone lei

Voor de misdrijven die niet automatisch uitgewist worden, kan u zelf een verzoek indienen om uw strafregister te zuiveren: het zgn. verzoek tot “herstel in eer en rechten” (of kortweg: “eerherstel”).

Voorwaarden

Daartoe moeten wel enkele voorwaarden voldaan zijn, met name:

1. U moet de opgelegde straffen ondergaan hebben en de opgelegde geldboetes betaald hebben, alsook voldaan hebben aan de verplichtingen tot teruggave, schadevergoeding van slachtoffers en betaling van gerechtskosten zoals opgelegd in het vonnis;

2. U mag de afgelopen tien jaar geen eerherstel genoten hebben;

3. U moet een proeftermijn ondergaan hebben waarbij u blijk heeft gegeven van verbetering en goed gedrag.

Deze proeftermijn bedraagt 3 tot 10 jaar, afhankelijk van de veroordeling waarvoor u eerherstel vraagt:

 • Voor gevangenisstraffen ≤ 5 jaar bedraagt de proeftermijn 3 jaar.
  In geval van wettelijke herhaling of terbeschikkingstelling van de Strafuitvoeringsrechtbank bedraagt de proeftermijn echter 6 jaar.
 • Voor gevangenisstraffen > 5 jaar bedraagt de proeftermijn 5 jaar.
  In geval van wettelijke herhaling of terbeschikkingstelling van de Strafuitvoeringsrechtbank bedraagt de proeftermijn echter 10 jaar.

In geval van veroordelingen met gewoon uitstel of probatie-uitstel, mag de proefperiode niet korter zijn dan de periode van dit uitstel.

De proefperiode neemt pas een aanvang nadat aan alle verplichtingen onder punt 1 voldaan zijn.

De bedoeling van deze proefperiode is om aan te tonen dat er daadwerkelijk een verbetering is in het gedrag. U moet daarom voor de duur van deze proefperiode een officieel adres gehad hebben en er mogen tijdens deze periode vanzelfsprekend ook geen sprake zijn geweest van nieuwe strafbare feiten. Voor dit laatste wordt niet alleen gekeken naar nieuwe veroordelingen, maar ook naar alle processen-verbaal die werden opgesteld.

Procedure

Het herstel in eer en rechten is in principe een louter schriftelijke procedure en is i.t.t. de automatische uitwissing niet kosteloos.

Een verzoek tot eerherstel moet ingediend worden bij de Procureur des Konings van het arrondissement van uw woon- of verblijfplaats. Dit is ten vroegste mogelijk vanaf één jaar voor het verstrijken van de proefperiode.

In het verzoek moet nauwkeurig toegelicht worden: (1) voor welke veroordeling(en) het eerherstel wordt gevraagd, en (2) de adressen waar u gedurende uw proeftijd hebt verbleven.

Bij dit verzoek moeten ook verschillende stukken gevoegd worden:

 • Een uittreksel van uw strafregister;
 • Een voor eensluidend verklaard afschrift van alle individuele vonnissen en arresten die op uw strafregister voorkomen;
 • Een attest van niet verhaal per veroordeling (d.i. een attest waaruit blijkt dat er geen hoger beroep werd aangetekend tegen deze veroordelingen);
 • In voorkomend geval: een voor eensluidend verklaard afschrift van de eventuele uitspraken op burgerlijk gebied die betrekking hebben op deze veroordelingen;
 • Een overzicht van de adressen waar u gedurende uw proeftijd hebt verbleven
 • Bewijs dat alle boetes en kosten betaald zijn en alle straffen uitgevoerd;
 • Bewijs dat de slachtoffers vergoed zijn.

Het dossier wordt uiteindelijk na controle door het Openbaar Ministerie overgemaakt aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) bij het Hof van Beroep, die over uw verzoek zal oordelen.

Het Openbaar Ministerie verleent een advies waarbij ook gekeken wordt naar eventuele processen-verbaal die werden opgesteld sedert de laatste veroordeling.

Het is de KI die beslist of de procedure schriftelijk kan verlopen, dan wel of u persoonlijk moet verschijnen ter zitting om gehoord te worden.

Gevolgen

Heeft de KI het verzoek tot eerherstel goedgekeurd? Dan verdwijnt de veroordeling van het uittreksel van uw strafregister.

Deze veroordeling kan dan ook geen basis meer vormen voor eventuele herhaling in geval van een nieuwe veroordeling, noch kan het een beletsel vormen voor een voorwaardelijke veroordeling.

Let wel op met nieuwe veroordelingen, want na toekenning van eerherstel kan er voor een periode van tien jaar geen nieuw eerherstel aangevraagd worden.

Werd het verzoek tot eerherstel afgewezen? Dan kan u na twee jaar een nieuw verzoek indienen.

Een verzoek tot eerherstel kan een complex gegeven zijn. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Neem gerust contact op met ons kantoor. Ons team van advocaten staat klaar om u op de juiste weg te zetten.

Deel dit bericht: